روز جهانی زن در ریاضیات

برگزاری روز جهانی زن در ریاضیات - مقطع تحصیلی متوسطه یک

 

در مراسم روز جهانی زن در ریاضیات، هدف حل مسائل ریاضی در فضایی خارج از چارچوب های رایج کلاس‌های درسی است. به این منظور بازی هایی برای برگزاری در این روز پیشنهاد می شود. برای برقراری نظم بیشتر در هنگام برگزاری، دانش آموزان به گروه های دو یا سه نفره تقسیم می شوند. گروه ها برای شرکت در بازی ها به غرفه های مختلف مراجعه می کنند. ناظرانی در هر غرفه حضور دارند و بازیها را توضیح می دهند، اسامی مراجعه کنندگان را یادداشت می کنند و در نهایت بنا به امتیاز کسب شده به شرکت کننده ها کارت امتیاز می دهند. در پایان روز تمام امتیازها با هم محاسبه می شود و برنده ی نهایی به صورت کلاسی، اعلام می گردد. هر گروه از دانش آموزان بر حسب علاقه شان می توانند حداقل یکی از بازیها را انتخاب و در آن شرکت کنند.

در ابتدای روز به دانش آموزان روال کلی برنامه توضیح داده می شود و در صورت امکان فیلمی که درباره ی زندگی خانم پروفسور مریم میرزاخانی ضمیمه شده است نمایش داده می شود.