پرسش و پاسخ

  


مجموع مکعبات
 
چه اعدادی را میتوان به صورت مجموع سه مکعب کامل نوشت؟
 
پاسخ تست