اولین دوره آموزش ریاضی

سخنرانی سرکار خانم مهندس شیرخانی در روز خیام :