اولین دوره آموزش ریاضی

سخنرانی دکتر امیر جعفری - روز خیام :