اولین دوره آموزش ریاضی

جلسه رفع اشکال سرکار خانم مهندس شیرخانی :