اولین دوره آموزش ریاضی

سخنرانی دکتر مجتبی تفاق / بخش دوم ، روز 21 اردیبهشت 1399 :