اولین دوره آموزش ریاضی

سخنرانی دکتر شراره علیپور ، روز 21 اردیبهشت 1399 :