اولین دوره آموزش ریاضی

سخنرانی دکتر امیر جعفری بخش اول ، روز 21 اردیبهشت 1399 :


لیست پرسش ها و پاسخ های مربوط به مبحث