اولین دوره آموزش ریاضی

سخنرانی دکتر محمودیان در روز 21 اردیبهشت 1399 :